Iz Doma zdravlja Velika Kladuša odbacuju tvrdnje o nepostojanju Centra za rani rast i razvoj djece

Nakon niza objavljenih tekstova na portalu InfoRadara a koji se odnose na Centar za rani rast i razvoj djece pri Domu zdravlja Velika Kladuša i utroška 260. 000 KM, iz ove zdravstvene ustanove su uputili demant koji u cjelosti prenosimo:

Dana 10.05.2024.godine medijski portal „Inforadar“ prvo objavljuje članak pod naslovom: „Afera u zdravstvu USK: Više od 260.000,00 KM za nepostojeće usluge Centra za djecu Velika Kladuša“, a poslije toga još nekoliko puta i tekstove u vezi rada i postojanja Centra za rani rast i razvoj. Isti članak odmah nakon prvog objavljivanja na svojim facebook profilima dijele „Naša stranka – platforma Kladuša je Naša“ i njihovi pojedini članovi, posebno Zlatko Pajazetović Općinski vijećnik i član „Naše stranke“ sa statusom citat: „Šta reći.“ Gospodina Zlatka Pajazetovića razumijemo da kao Općinski vijećnik razmatra i sa javnosti dijeli sve teme koje se tiču rada i djelovanja lokalne zajednice, ali kad je imenovani već tako ažuran u redovnom plasiranju svakodnevnih informacija, mogao je i bio dužan kao
Općinski vijećnik sa javnosti podijeliti sada već poznatu informaciju kako mu je supruga zaposlena u birou rada Velika Kladuša. O tome nikad javno nije ništa rekao, a trebao je i bio dužan. Gospodin Zlatko Pajazetović i članovi „Naše stranke“ kad se već toliko brinu o Domu zdravlja Velika Kladuša, trebali su bar jednom javno upitati lokalnu vlast zašto uporno Općina Velika Kladuša odbija suradnju sa našom ustanovom ili zašto nikad nije uplatila novčana sredstva u iznosu od 50.000,00 KM za kupovinu vozila za prevoz hemodijaliznih pacijenata, iako su ta sredstva bila planirana Općinskim budžetom ili upitati da se našoj ustanovi uplati dugovanje iznosa od 54.000,00 KM za zakup ambulante Podzvizd. Mislimo da su to važnija pitanja koja je trebalo pitati i razmatrati, a ne frizirati činjenice i iznositi informacije koje imaju za cilj skupljanje jeftinih političkih poena.
Nakon objave tog teksta, započinje neviđena medijska „hajka“ predvođena Mirzetom Purić posredstvom „Naše stranke“, na način da ista javno narušava ugled sada svog već bivšeg poslodavca, a zatim i ugled direktorice prim.dr Evrese Okanović koja u Domu zdravlja Velika Kladuša radi preko 40 godina, a kojoj je javno u komentarima na društvenoj mreži uputila niz uvreda, pa će zbog toga direktorica protiv Mirzete Purić i sviju onih koji Mirzetu Purić javno podržavaju u njenim uvredama, podnijeti privatnu tužbu za javno vrijeđanje, povredu ugleda i časti i nanošenje duševnog bola.
Ovim demantom, nastojaćemo u kratkim crtama iznijeti nekoliko bitnih informacija kako bi širu javnost upoznali o tome da nisu tačne informacije iznijete u gore spomenutim tekstovima, i koje plasira sada već bivša uposlenica Mirzeta Purić. Demant se odnosi na sve dosad objavljene tekstove od strane medijskog portala „Inforadar“:
Na početku želimo prvo isteći da je tačna informacija da je Mirzeti Purić jednostrano otkazan ugovor o radu, ali ne zbog kako se to u tekstu navodi, ukazivanja nepravilnosti u vezi postojanja i rada Centra za rani rast i razvoj, već zbog činjenice da je imenovana u 2 situacije počinila teže povrede radne dužnosti, na osnovu kojih je nakon provedenog postupka u skladu sa Pravilnikom o radu izrečena mjera otkaza ugovora o radu.

Dakle, Mirzeti Purić je ugovor o radu otkazan u skladu sa procedurom propisanom Pravilnikom i Zakonom o radu, na šta poslodavac ZU Dom zdravlja Velika Kladuša ima zakonsko pravo, a Mirzeta Purić zaštitu svojih prava svakako može i ima mogućnost ostvariti putem suda. Nitko uključujući i Mirzetu Purić nema pravo da odbija poslove i radne zadatke, i svaki radnik koji to bude radio snosit će sankcije predviđene zakonom.
Nikakve „golgote“ niti pritisaka kako prema Mirzeti Purić, tako i prema ostalim radnicima nije bilo. To što netko nije zadovoljan bilo poslom ili ima nekih drugih problema, je njegov lični problem i slobodno ima stvar izbora da ide i radi kuda i gdje hoće. ZU Dom zdravlja Velika Kladuša je pravno lice, dakle poslodavac i nema ulogu ispunjavati nečije lične interese, želje i potrebe. Svatko ko smatra da je neko njegovo pravo ugroženo ima zakonske mogućnosti da ta prava ostvaruje. Dom zdravlja usluge pruža neometano i nikakvog „haosa“, kako se navodi u tekstu, niti je bilo niti će biti. ZU Dom zdravlja Velika
Kladuša kao poslodavac je sve svoje obaveze prema radnicima ispoštovao. Obezbjeđen je sav potreban medicinski kadar za neometano pružanje usluga, a stvar organizacije sistema zdravstva je u nadležnosti viših nivoa vlasti, i svakako da ima puno nedostataka, ali to ne može rješavati Dom zdravlja već vladajuće strukture vlasti među kojima je upravo „Naše stranka“, pa joj preporučujemo da učini nešto konkretno i pokaže rezultate i opravda povjerenje građana koji su je izabrali, a ne da se bavi ličnim nezadovoljstvom pojedinaca.
Gospođa Mirzeta Purić kad se već predstavlja zaštitnicom prava pacijenata i pravde, neka javnosti objasni činjenicu kako je punih 7 godina i 6 mjeseci radila u Domu zdravlja na poslovima i pečatom diplomiranog psihologa, a imala je zvanje profesora pedagogije i psihologije, dakle bez validne stručne kvalifikacije, zatim činjenicu da je za 5 godina rada u Centru za rani rast i razvoj, a čijim radom i stručnošću se imenovana javno hvali i koji je djelovao pri Domu zdravlja Velika Kladuša financiran od strane UNICEFA, pregledano svega ukupno 10 pacijenata, a pri tome je dobivala „duplu“ platu i naknade „za toliki broj pacijenata“ bez znanja i odobrenja poslodavca, a posebno neka javnosti i objasni činjenicu da preglede pacijenata umjesto u Domu zdravlja, obavlja privatno kod kuće i to sve naplaćuje i novac uzima u privatni džep. Evo pozivamo i gospodina Zlatka Pajazetovića i članove „Naše stranke“ neka istraže rad gospođe Mirzete Purić, a kojoj javno daju podršku, odnosno neka istraže i javnosti iznesu sva primanja imenovane za vrijeme njenog angažmana u Centru za rani rast i razvoj koji je financiran od strane UNICEFA jer se sva ta dokumentacija nalazi u Općini Velika Kladuša sa kojom je tada i bio potpisan Protokol o saradnji.
Također, bivša radnica Mirzeta Purić redovno plasira javnosti kako Centar ne postoji i ne pruža usluge, a kad joj je poslodavac bio ponudio da vodi taj isti Centar i istoj pismeno dao garancije da sve što bude trebala za rad da će joj biti obezbjeđeno, to je imenovana odbila uz obrazloženje da je u poznim godinama i da to preuzme netko mlađi, dok javnosti redovno plasira priču da je odbila preuzeti vođenje Centra zbog kako navodi nezakonitosti i da je zbog toga sada dobila otkaz. Dakako da imenovana to nije mogla preuzeti jer ne bi mogla odlaziti ranije sa posla, a primati uredno punu platu. Shodno navedenom, uvjeravamo Vas da cilj Mirzete Purić nije da taj Centar radi i pruža usluge, već je cilj da se iznose neistinite informacije radi njene lične satisfakcije i skupljanja političkih poena članovima „Naše stranke“.
Kad je u pitanju postojanje i rad Centra za rani rast i razvoj, ističemo slijedeće:
ZU Dom zdravlja Velika Kladuša je za 2023.godinu, zaključila Ugovor sa ZZO USK-a kojim su između ostalog našoj ustanovi priznata financijska sredstva za potrebe rada i pružanja usluga Centra za rani rast i razvoj. Pored naše ustanove financijska sredstva za potrebe Centra za rani rast i razvoj su priznata i ZU Dom zdravlja Cazin. Sredstva su dakle, priznata za navedene 2 zdravstvene ustanove za područje čitavog US kantona. Odmah nakon potpisivanja ugovora, naša ustanova je započela pripreme za početak rada Centra. Dakle, ugovor je potpisan u mjesecu junu, tačnije 12.06.2023.godine i naša ustanova je tek
od 6 – tog, a ne od 01.01.2023.godine znala da će za tu godinu biti odobrena sredstva za Centar za rani rast i razvoj. Odmah neposredno nakon potpisivanja ugovora, započele su organizacijske i kadrovske pripreme za početak rada Centra. S tim u vezi, imenovan je Tim koji će raditi usluge Centra za rani rast i razvoj. Sastav tima u pogledu stručne kvalifikacije jasno je propisan Naredbom o izmjenama i dopunama Naredbe o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ broj: 58/18), i njega čine: 1 medicinska sestra/tehničar sa završenim prvim ciklusom VSS ili VŠS VI stepen, 1 psiholog, 1 logoped, 1
medicinska sestra/tehničar SSS, 1 okupacioni terapeut sa završenim prvim ciklusom studija VSS ili VŠS. Kad je u pitanju smještaj Centra, ustanova je imala nekoliko opcija gdje bi trebao biti smješten Centar za rani rast i razvoj, pa je na kraju odlučeno da to bude u prostorijama Centra za mentalno zdravlje jer i većinu članova tima čine upravo radnici raspoređeni za rad u Centru za mentalno zdravlje, a u toku je bila i adaptacija Centra za mentalno zdravlje, tako da bi prostorije Centra za rani rast i razvoj, nakon završetka radova bile smještene u novim i adaptiranim prostorijama. Upravo zbog činjenice da su
radovi bili u toku, Centar za rani rast i razvoj nije u samom početku radio u punom kapacitetu kad su u pitanju smještajni kapaciteti, zbog toga je ustanova i odlučila da odmah ne obavještava javnost da ne bi bilo zabune jer se zbog radova prostor Centra svako malo mijenjao, ali su usluge pružane. To je moglo stvoriti privid da Centar ne radi i ne pruža usluge, međutim to nije tačno i u cijelosti odbacujemo iznesene tvrdnje o nepostojanju Centra, a što ćemo obrazložiti u nastavku ovog teksta.

Napominjemo da rad Centra u potpunosti ovisi od načina financiranja, dakle od toga hoće li nekoj ustanovi biti u tu svrhu priznata financijska sredstva.
O postojanju Centra govori činjenica da su kontrolori ZZO USK-a dana 21.03.2024.godine izvršili vanrednu kontrolu u vezi postojanja i rada Centra za rani rast i razvoj. Kontrola je obuhvaćala period od 07.06.2023 do 29.02.2024.godine, dakle od dana potpisivanja ugovora. Kontrolori ZZO USK-a su nakon izvršene kontrole dana 12.04.2024.godine dostavili Nalaz i mišljenje o provedenoj vanrednoj kontroli broj: 02-33-8-1162-5/24 od 01.04.2024.godine, a kojim je utvrđeno da ZU Dom zdravlja Velika Kladuša
pruža usluge vezane za Centar za rani rast i razvoj. Također, ZU Dom zdravlja Velika Kladuša redovno šalje mjesečne izvještaje o pruženim uslugama Centra za rani rast i razvoj, a u svrhu pravdanja odobrenih sredstava. To se sve lako može provjeriti u Odjeljenju za kontrolu Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a, kao i dobiti informacija koliko je našoj ustanovi do sada uplaćeno sredstava za potrebe Centra za rani rast i razvoj. Osim toga, naša ustanova je i pozvala nadležne inspekcijske organe da dođu i izvrše uvid o radu i postojanju Centra, i da kao nadležni organi daju svoju konačnu ocjenu, upravo sa ciljem transparentnosti rada.
Nadalje, u tekstu medijskog portala „Inforadar“ između ostalog se navodi da je naša ustanova za potrebe Centra dobila 260.000,00 KM, te da se ovom slučaju radi o potencijalno velikoj aferi sa elementima kriminalnih radnji i pronevjere budžetskih sredstava. U cijelosti demantujemo navedene tvrdnje. Našoj ustanovi za potrebe Centra u skladu sa potpisanim Ugovorom sa ZZO USK-a planirana su i odobrena sredstva u iznosu od 117.040,00 KM za 2023.godinu. U 9 – tom mjesecu 2023.godine ta sredstva su
rebalansom Financijskog plana ZZO USK-a povećana na 130.416,00 KM. Dakle, ukupan iznos sredstava odobrenih Domu zdravlja Velika Kladuša za 2023.godinu za potrebe Centra iznosi 130.416,00 KM, a ne 260.000,00 KM.

Ugovor za 2024.godinu još nije potpisan i ne znamo da li će naša ustanova ta sredstva dobiti. Financijskim planom ZZO USK-a jesu planirana sredstva za 2024.godinu, ali to je samo plan, dakle sama riječ plan je nešto što se planira, a planirati ne znači i da će se to realizirati. Dakle, iznos od 260.000,00 KM kako se navodi u objavljenim člancima naša ustanova nije dobila, niti je time ista potrošila kako se to u objavljenom tekstu govori. Nitko iz menadžmenta na čelu sa direktoricom Evresom Okanović nije došao i rekao da se sa žiro računa ustanove novac uplati u nečiji privatni džep.
To nije faktički niti pravno izvedivo, a što svaka osoba koja ima osnovno znanje iz oblasti
računovodstva zna. Sve transakcije prolaze kroz računovodstveni sistem, i za sve se zna kome je i šta uplaćeno i sve navedeno je lako provjerljivo. Također, ni u koje druge svrhe taj novac nije utrošen.
Napisati tekst u smislu da postoji mogućnost da su sredstva utrošena u druge svrhe, a bez relevantnih činjenica, nije ništa drugo nego iznošenje neutemeljenih informacija.
Na kraju ističemo da se sve informacije u vezi rada Centra za rani rast i razvoj plasiraju s ciljem kako bi se stvorio privid da u Domu zdravlja Velika Kladuša vlada kriminal što nije tačno. Dom zdravlja Velika Kladuša kao odgovorna javna ustanova će uvijek biti u službi svih naših građana i svoje poslovanje i rad provodi u cijelosti u skladu sa zakonskim procedurama.
Na kraju Vas molimo da prije objave bilo kakvih tekstova u vezi rada i djelovanja Doma zdravlja Velika Kladuša provjerite sve činjenice i informacije i da budete pristrani u svom radu, bez favoriziranja bilo koje strane, a čiji će krajnji cilj biti pravovremeno informiranje građana, a ne da se izmišljaju afere tamo gdje ih nema. Time se narušava ugled naše ustanove, stvara nepovjerenje među pacijentima i nanosi nemjerljiva šteta ustanovi i njenim zaposlenicima.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI