KAKO JE FEDERACIJA POTROŠILA 2,4 MILIJARDE MARAKA: Plate, honorari, sumnjive naknade, putovanja, reprezentacije…

Izvor: Žurnal
Piše: A.Omerović

Više od 992 miliona maraka budžetskog novca, u većini slučajeva, federalne institucije podijele su netransparentno, bez ikakvih kriterija i bez objavljivanja javnog poziva.

Sredstva su dodjeljivana za finansiranje neprofitnih organizacija, udruženja, političkih stranaka iako nije  utvrđena zakonska obaveza finansiranja. Nije postojao nadzor nad utrošenim sredstvima niti izvještavanje o utrošku sredstava. Ovo je samo mali dio svih nepravilnosti utvrđenih prilikom raspodjele tekućih transfera Vlade FBiH.

Za plate i naknade zaposlenih 198 miliona maraka

Za troškove plata i naknade za 6.690 zaposlenih u institucijama Federacije u 2017. godini potrošeno je 198.077.369 KM.

– Na bruto plate i naknade 173.244.804 KM.
– Na naknade troškova zaposlenih potrošeno je 24.832.565 KM.

Ove naknade najvećim dijelom se odnose na naknade za: topli obrok 11.805.446 KM, prijevoz na posao i sa posla 4.893.903 KM, regres za godišnji odmor 2.876.727 KM, otpremnine za odlazak u mirovinu 1.666.315 KM, pomoći u slučaju smrti, teže i ostalih bolesti 1.553.816 KM, odvojeni život od obitelji 970.318 KM, najam stanova 581.495 KM,prijevoz u dane vikenda za državne službenike i savjetnike 256.391 KM, naknada polaznicima na Policijskoj akademiji 121.600 KM, kao i troškove smještaja dužnosnika 84.051 KM.

Pored ovih naknada pojedini zaposlenici u federalnim institucijama dobijali su i naknade za rad u komisijama i drugim radnim tijelima. U 2017. godini neto iznos ovih naknada bio je 1.801.735 KM, što je za 111.067 KM više u odnosu na prethodnu godinu.

Ne možemo potvrditi opravdanost isplata naknada članovima povjerenstava, koji su uposlenici institucija, a koji obavljaju poslove iz nadležnosti revidiranih institucija (javne nabave, slaganje arhivske građe, prijem djelatnika i sl.)… Skrećemo pozornost da, iako je određen broj povjerenstava formiran temeljem posebnih propisa, u istim se radi o poslovima i zadacima koji su u nadležnosti ministarstava, te da bi isti trebali biti u okviru redovnih radnih zadataka,” tvrde revizori.

Znači, uposlenici federalnih institucija su dobili više od 1,8 miliona maraka da obavljaju posao za koji primaju platu.

Iako je Vlada FBIH u 2017. godini smanjila broj zaposlenih za 43, povećala je broj zaposlenih na ugovoru o djelu. Kako za rad federalnih institucija nije bilo dovoljno 6.690 zaposlenih, odlučili su angažovati dodatnu radnu snagu. Naknade  na osnovu ugovora o djelu  u 2017. godini iznosile su 3.435.626 KM neto, što je više u odnosu na prethodnu godinu za 781.631 KM.

Nije se mogao potvrditi način utvrđivanja visine naknade, kao ni transparentnost izbora osoba za zaključivanje ugovora o djelu. Smatramo da ugovori o djelu zaključeni na ovakav način predstavljaju netransparentan način zapošljavanja, što se ne može prihvatiti, kada je u pitanju javni sektor. Ugovori o djelu nisu zaključivani jednokratno i za obavljanje točno utvrđene vrste posla i zadatka, koji traje dok se ugovoreno djelo ne izvrši, nego kontinuirano tijekom cijele godine”, upozorili su revizori.

Službena putovanja, automobili i reprezentacija

Troškovi za gorivo, auto gume, održavanje i osiguranje vozila u vlasništvu federalnih institucija iznosili su 3.231.743 KM. Na gorivo je potrošeno 1.683.317 KM, na auto gume 169.905 KM, održavanje vozila 979.194 KM i osiguranje vozila 399.327 KM.

Kod korištenje službenih vozila, kao i prethodne godine, zabilježene su brojne nepravilnosti.

“Nije evidentirana relacija kretanja, broj osoba u vozilu, potpis osobe koji je upravljao vozilom, ne upisuje se pređena kilometraža ili se upisuje znatno veći broj km od navedene relacije na putnom nalogu, datum polaska i dolaska, utrošeno gorivo…. konstatirana je uporaba službenog vozila za put u inozemstvo, bez odobrenja i bez izdanog putnog naloga za službeno putovanje od strane nadležnog rukovodioca, naveli su revizori.

Putni troškovi zaposlenih u institucijama FbiH iznosili su  2.461.753 KM. Pola miliona maraka potrošeno je na reprezentaciju dok su troškovi za fiksne, mobilne telefone i internet usluge iznosili 2.315.595 KM.

Grantovi za neprofitne organizacije, udruženja i političke stranke

Preko 40,8 miliona maraka  federalno ministarstvo obrazovanja podijelilo je na osnovu zahtjeva korisnika bez da je izvršilo suštinski uvid u dokumentaciju dostavljenih zahtjeva. Ministarstvo finansija podijelilo je devet miliona maraka kantonima bez primjene utvrđenih kriterija. Bez kriterija podijeljeno je i tri miliona maraka općinama i gradovima na području FBiH.

Nije utvrđena konkretna namjena sredstava. Nije objavljen poziv za dostavljanje aplikacija i potrebne dokumentacije za vrednovanje istih, što je u konačnici uticalo na transparentnost dodjele sredstava kantonima i općinama”, naveli su revizori.

Ministarstvo rada i socijalne politike nezakonito je isplatilo 5.595.164 KM. Novac je isplaćen za subvencije troškova električne energije 2.343.445 KM, kamate na revolving kredit 1.364.719 KM, ustanove socijalne zaštite za zbrinjavanje na razini FBiH 934.000 KM, organizacije civilnih invalida 371.000 KM, Savez logoraša BiH – Projekat provedbe Odluke MSP 180.000 KM, IDA – istraživačko dokumentacijske aktivnosti i zaštita žrtava svjedoka genocida 130.000 KM, Ekonomsko socijalno vijeće 125.000 KM,Hrvatsku udrugu logoraša domovinskog rata u BiH 85.000 KM, Dječiju nedjelju 32.000 KM, aktivnosti predviđene Uredbom o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima u FBiH 20.000 KM i zapošljavanje Roma 10.000 KM.

Ugovorima nije precizirana obveza dostavljanja Plana utroška sredstava, dok Izvješće o utrošku sredstava ne ukazuje na efekte ostvarene utroškom budžetskih sredstava, niti pruža informacije o opravdanosti istih“, naveli su revizori.

Ministarstvo kulture i sporta isplatilo je 8.590.000 KM za projekte iz kulture i sporta, mladih, udruženja građana, kulturno – graditeljskog naslijeđa i institucija znanosti i kulture od značaja za FBiH.

Raspodjela 82% sredstava transfera nije izvršena sukladno utvrđenim kriterijima iz Programa utroška sredstava, iz razloga što povjerenstvo, prilikom utvrđivanja broja bodova, nije raspolagalo relevantnom dokumentacijom kojom bi se potvrdio dodijeljeni broj bodova po pojedinom kriteriju, upozorili su revizori.

Odluka Vlade FbiH o isplati 3,8 miliona maraka političkim strankama i koalicijama u 2017. godini nema zakonski osnov. Izvještaji političkih stranaka i koalicija kojima je isplaćen novac prihvatani su bez relevantne dokumentacije zbog čega je bilo nemoguće izvršiti adekvatan nadzor nad utroškom sredstava.

Ovo su samo neke od nepravilnosti utvrđenih od strane Ureda za reviziju institucija FbiH. Čitav izvještaj pročitajte na ovomlinku.

Bitno je napomenuti da su revizori upozorili na pouzdanost finansijskih izvještaja koje je izradilo Ministarstvo finansija FBiH uzimajući u obzir činjenicu da od strane nadležnih institucija FBiH još uvijek nisu usvojeni Međunarodni računovodstveni standardi za javni sektor.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI