BiH nije ispunila preporuke Vijeća Evrope o borbi protiv korupcije

Bosna i Hercegovina nijednu od 15 preporuka Ekspertskog tijela Savjeta Evrope za borbu protiv korupcije (GRECO) u vezi sa sprečavanjem korupcije među članovima parlamenta, sudijama i tužiocima nije sprovela na zadovoljavajući način, pišu Nezavisne.

 Od ukupno 15 preporuka, njih 11 je djelimično sprovedeno, dok preostale četiri nisu sprovedene.

Što se tiče preporuka koje se odnose na sprečavanje korupcije među poslanicima, vlasti BiH i entiteta trebalo ju, u suštini, da unaprijede i razviju sistem sprečavanja sukoba interesa i da ga ujednače na cijeloj teritoriji BiH, što nije urađeno, kao što nije stvoren okvir za popunjavanje i objavu finansijskih izvještaja poslanika i prijavljivanje imovine bliskih rođaka i ažuriranje tih informacija.

“Trenutno još uvijek ne postoji vjerodostojan i nezavisan mehanizam za rješavanje sukoba interesa ili provjere izjava o imovinskom stanju parlamentaraca na državnom nivou. To zahtijeva odlučno i prioritetno djelovanje”, navedeno je između ostalog u izvještaju o uskađenosti BiH s preporukama GRECO-a koji je u posjedu “Nezavisnih”, u kojem se dodaje i to da nivo neusklađenosti sa preporukama nije “globalno nezadovoljavajući”.

Ipak, u izvještaju se navodi i to da entiteti i Brčko distrikt idu sigurnim koracima ka sprovođenju preporuka GRECO-a u oblasti sprečavanja sukoba interesa i korupcije među poslanicima.

Ništa bolja situacija nije ni kada je u pitanju sprečavanje korupcije među sudijama i tužiocima. Jedna od preporuka bila je da se mijenja zakon u smislu formiranja odvojenih sudskih i tužilačkih podvijeća u Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, što naravno nije urađeno. Vlasti BiH ukazale su da je za to potrebna promjena Zakona o VSTS-u koja je u toku i koja će u obzir uzeti preporuke GRECO-a, međutim sam GRECO konstatovao je da se Zakon o VSTS-u “ažurira” još od 2013. godine i da do danas nije ugledao svjetlo dana.

Takođe, GRECO je preporučio i da se razviju efikasan sistem za pregled godišnjih finansijskih izvještaja i odgovarajuće sankcije za nepoštovanje tih propisa te da se osigura objavljivanje finansijskih podataka i lak pristup tim podacima uvažavajući privatnost sudija, tužilaca i njihovih bliskih rođaka, ali ni ta preporuka nije sprovedena.

“Mnoge od potrebnih promjena podliježu izmjenama i dopunama Zakona o VSTS-u. Taj proces već je bio u toku kada je usvojen izvještaj o evaluaciji i razočaravajuće je to što još nije uspješno završen. GRECO poziva vlasti BiH da odlučno ulože napore u tu svrhu”, navodi se u izvještaju.

Marin Mrčela, predsjednik GRECO-a, rekao je da je prošlo više od dvije godine od usvajanja izvještaja o procjeni koji je uradio GRECO, a u kojem je riječ o sprečavanju korupcije među poslanicima, sudijama i tužiocima u BiH te da, nažalost, nijedna od 15 preporuka nije u potpunosti implementirana.

“I dok smo svjesni da se radi na tome, apelujemo na vlasti BiH da ubrzaju svoja reformska nastojanja i usklade se s preporukama GRECO-a što je prije moguće”, rekao je Mrčela, dodajući da je sprečavanje korupcije u zakonodavstvu i pravosuđu od ključnog značaja kako bi se povećalo povjerenje u ove institucije.

Jasmin Emrić, predsjednik Komisije za sprečavanje sukoba interesa BiH, rekao je da su novim zakonom koji je izrađen i koji se nalazi u parlamentarnoj proceduri ispoštovane sve preporuke GRECO-a i da se njime otklanjaju sve nepravilnosti koje je GRECO definisao.

“On je trenutno u parlamentarnoj proceduri i nakon dužeg vremena Savjet ministara BiH dostavio je svoje mišljenje na zakon i nadam se da će biti usvojen u ovom sazivu parlamenta. Bitno je da je u proceduri i u toku parlamentarnog postupka može se samo dograditi da bude bolji”, rekao je Emrić.

11 je djelimično sprovedeno

nisu sprovedene

Neke od neispunjenih preporuka

– Ne postoji vjerodostojan i nezavisan mehanizam za rješavanje sukoba interesa ili provjere izjava o imovinskom stanju parlamentaraca

– Vlasti BiH i entiteta trebalo je da unaprijede i razviju sistem sprečavanja sukoba interesa i da ga ujednače na cijeloj teritoriji BiH

– Nije stvoren okvir za popunjavanje i objavu finansijskih izvještaja poslanika i prijavljivanje imovine bliskih rođaka i ažuriranje tih informacija

– Mijenjanje zakona u smislu formiranja odvojenih sudskih i tužilačkih podvijeća u Visokom sudskom i tužilačkom savjetu

– Razvijanje efikasnog sistema za pregled godišnjih finansijskih izvještaja i odgovarajuće sankcije za nepoštovanje tih propisa

– Obezbjeđivanje objavljivanja finansijskih podataka i lak pristup tim podacima uvažavajući privatnost sudija, tužilaca i njihovih bliskih rođaka

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI