Bugojanski notar prevario sugrađanina, u tome mu pomogla kolegica

Podsjetimo da je tokom prethodnih nekoliko godina, najmanje šest notara u BiH, osuđeno zbog nesavjesnog rada, krivotvorenja isprava i ugrožavanja sigurnosti, a nekima od njih je i prekinuta služba.

Notari iz Bugojna, Denis Sijamija i Jasminka Mahmutbegović su, nakon okončanja istrage koju je protiv njih vodilo Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona, optuženi za krivična djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Sijamija, koji je godinama radio i u Federalnoj finansijskoj policiji, tereti se da je ovo krivično djelo počinio sa umišljajem.

 

Sijamija i dalje obavlja svoj posao

Kako se navodi u optužnom aktu, koji je potvrdio Općinski sud u Bugojnu, Sijamija je podstrekao notarku Mahmutbegović na izvršenje navedenog krivičnog djela i to u periodu od početka 2020. do 13. augusta iste godine na području općine Bugojno.

– Sijamija je s umišljajem podstrekao drugoga upućivanjem molbe, ubjeđivanjem i nagovaranjem više puta telefonski i lično da učini krivično djelo tako što je s ciljem da pribavi sebi korist u vidu 1/2 suvlasničkog dijela garaže upisane u ZK ulošku kao vlasništvo Ž. Š. i Lj. N. sa dijelom od po 1/2 iako je znao da je predmetna garaža prodata H. S. i to 16. jula 2003. godine po Ugovoru o kupoprodaji nekretnine Ov. broj 1400/03 Općinskog suda Bugojno od strane uknjiženih vlasnika. Sijamiji je bilo poznato da ugovor nije proveden u zemljišne knjige jer ga je o tome upoznala S. P. nakon čega je on podstrekao notarku Mahmutbegović na izvršenje navedenog krivičnog djela, stoji u optužnici protiv notara iz Bugojna.

On je nakon toga prvo ubjedio S. P. kao poklonoprimca, a nakon toga i prodavca stana da dio garaže za koji nije imala punomoć od Lj. N. – N. može njemu prodati i da će on obeštetiti vanknjižnog vlasnika H. S. Potom je preko S. P. molio i nagovorio notarku Mahmutbegović da prekorači granice svoje službene ovlasti, svjestan da na taj način notarku podstrekava na izvršenje krivičnog djela i što mu je kao notaru zaposlenom na području Općine Bugojno bilo poznato.

Notarka Mahmutbegović je na to pristala te je, prema tvrdnji Tužilaštva SBK, prekoračila svoja službena ovlaštenja i sačinila i ovjerila Ispravku ranije sastavljene notarski obrađene isprave Ugovora o poklonu od 6. augusta 2020. godine i Ispravku ranije sastavljene notarski obrađene isprave od 13. augusta 2020. godine, iako svjesna kao notar da se ispravka ugovora ne može učiniti na taj način, jer ne postoji pismena punomoć poklonodavca Lj. N. – N. na poduzimanje te radnje čime je notaru Sijamiji pribavljena korist i nanesena šteta i teže povrijeđeno pravo H. S.

Notarka Mahmutbegović se, prema tački 2. optužnice, tereti da je 7. i 13. augusta 2020. godine, na području općine Bugojno u svojstvu notarke prekoračila granice svoje službene ovlasti i pribavila drugom korist, teže povrijedila pravo i nanijela štetu drugom.

Dio iz optužnice Tužilaštva SBK

Ona je djelo počinila protivno članu 80 stav 1 Zakona o notarima F BiH koji propisuje da u okviru postupka obrade isprave notar mora provjeriti da li su stranke ovlaštene za poduzimanje i zaključivanje pravnog posla, člana 455 Zakonu o obligacionopravnim odnosima F BiH koji propisuje da ugovor o prodaji nepokretnih stvari mora biti zaključen u pismenoj formi, člana 90 Zakonu o obligacionopravnim odnosima F BiH koji propisuje da forma propisana zakonom za neki ugovor važi i za punomoćje za zaključenje tog ugovora i člana 91 stav 1 Zakonu o obligacionopravnim odnosima F BiH koji propisuje da punomoćnik može preduzimati samo one pravne poslove za čije je preduzimanje ovlašćen.

– Mahmutbegović je svjesna da punomoć Lj. N. – N. izjavljena 23. jula 2020. godine u Čačku ne obuhvata garažu i da ista ne može poduzimati pravne poslove oko prodaje dijela garaže i da na taj način prekoračuje svoja službena ovlaštenja, te je sačinila Ispravku ranije sastavljene notarski obrađene isprave Ugovora od 6. augusta 2020. godine, na način da je u članu 1. Ugovora dodala da je predmet poklona i nekretnina – garaža upisana u Zemljišnoknjižni uložak broj: 6396 k.o. u Bugojnu suvlasničkog dijela Ž. Š. i Lj. N. sa dijelom od po ½ iako je predmetna garaža prodata H. S. 16. jula 2003. godine po Ugovoru o kupoprodaji nekretnine a koji ugovor nije proveden u zemljišne knjige. Optužena je zatim 13. augusta 2020. godine Ispravku ranije sastavljene notarski obrađene isprave broj: OPU-IP:276/2020 na način da odredba člana 5. Ugovora glasi: Poklonodavac dozvoljava poklonoprimcu da se na temelju ovog Ugovora može uknjižiti u gruntovnim knjigama na suvlasničkom djelu nekretnine – stana i garaže, i na taj način, protivno navedenim odredbama Zakona, omogućila S. P. sticanje suvlasničkog dijela na garaži a nakon toga Sijamiji stjecanje prava na suvlasničkom djelu garaže upisane u ZK ulošku broj: 6396 k.o. Bugojno na koji način je pribavila korist Sijamiji, a teže povrijedila pravo i nanijela štetu vanknjižnom vlasniku H. S., navodi su iz optužnog akta.

Postupajući tužilac je predložio da se notarima Denisu Sijamiji i Jasminki Mahmutbegović izrekne sigurnosna mjera zabrane obavljanja poziva i djelatnosti, zbog postojanja opasnosti da bi takvo obavljanje moglo poticajno djelovati na počinjenje novog djela vezanog za poziv notara.

Na naš upit da li optuženi notari i dalje nesmetano rade, odnosno da li im je već izrečena mjera zabrane obavljanja posla, u Kantonalnom tužilaštvu SBK nam je rečeno:

“Odredbom člana 76. stav 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine propisano je da se sigurnosna mjera zabrana, vršenja određenog poziva, aktivnosti ili funkcije može izreći u trajanju koje ne može biti kraće od jedne niti duže od 10 godina, računajući od dana pravosnažnosti odluke. S obzirom da je u toku postupak pred Općinskim sudom u Bugojnu protiv optuženih notara Denisa Sijamije i notarke Jasminke Mahmutbegović, dakle isti nije završen pravosnažnom sudskom odlukom, zbog čega mjera koju je Tužilaštvo predložilo u optužnici prema naprijed navedenim optuženim nije izrečena, a što će eventualno biti izrečeno tek po okončanju postupka pred navedenim sudom zavisno od ishoda postupka”.

Inače, tri mjeseca prije nego je podignuta, a zatim i potvrđena optužnica protiv bugojanskih notara, u Općinskom sudu u Bugojnu je održan sastanak na kojem su bili Sijamija i Mahmutbegović. Sastanak je održan po uputama datim u Zaključku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH sa ciljem bržeg i efikasnijeg rješavanja ostavinskih predmeta.

Sijamija i Mahmutbegović su, skupa sa kolegicom-notarkom iz Donjeg Vakufa, na tom sastanku, između ostalog, “pohvalili saradnju sa sudom posebno z.k. uredom ovog suda”.

Podsjetimo da je tokom prethodnih nekoliko godina, najmanje šest notara u BiH, osuđeno zbog nesavjesnog rada, krivotvorenja isprava i ugrožavanja sigurnosti, a nekima od njih je i prekinuta služba. Među notarima koji su proteklih godina osuđeni su Dževad Pazalja i Samir Muslić iz Sarajeva, Džemanina Memagić iz Zavidovića, Benjamin Ibrulj iz Gradačca i Milka Đaković iz Laktaša.

Oni su kažnjeni uslovnim, novčanim i zatvorskim kaznama jer su sačinjavali fiktivne ugovore, omogućavali nezakonite kupoprodaje imovine i činili druga krivična djela. Tokom suđenja niko od njih nije bio suspendovan niti su protiv njih vođeni disciplinski postupci nakon presuda.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI