Dvije firme na istoj adresi, a isti im je i direktor: Sumnjiv tender Agencije za bankarstvo FBiH

URŽ poništio odluku kojom je FBA dala posao za usluge odnosa s javnošću firmi koju su osnovali Slovenci. Na istoj adresi u Sarajevu je i firma koja je ranije više puta dobivala ovaj tender.

Ured za razmatranje žalbi BiH 10. maja donio je rješenje kojim je poništio nezakonitu odluku Agencije za bankarstvo (FBA) FBiH o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge odnosa s javnošću i kriznog komuniciranja.

Za ovu uslugu odnosa s javnošću i kriznog komuniciranja u 2024. godini FBA je izdvojila 145.000 KM (bez PDV-a), a posao je dala ponuđaču „Herman i partneri“ iz Slovenije, firmi koja posluje i u Sarajevu. Inače, FBA godinama izdvaja sličan iznos na godišnjem nivou za ovu vrstu usluga. Zbog niza navoda o malverzacijama Fokus.ba istražio je ovaj slučaj.

Šta stoji u Registru

Prema informacijama do kojih smo došli, Agencija za bankarstvo odlučila je navedeni posao za 2024. godinu dati firmi registrovanoj u Sarajevu koju su osnovali Slovenci, a koja se nalazi na istoj adresi u Sarajevu kao i firma koja je u periodu od 2017. do 2020. godine dobivala tendere za iste usluge. I obje ove firme, pobjednice na tenderima FBA, imaju istog direktora?!

Sjedište Agencije za bankarstvo

FOTO: Fokus
Sjedište Agencije za bankarstvo

Da preciziramo, prema informacijama iz sudskog Registra poslovnih subjekata, osnivač firme „Herman i partneri“ d.o.o. Sarajevo je ljubljanska firma „Herman & Partnerji“. Direktor, a ujedno i osnivač ove sarajevske firme je Adi Korić. Sjedište firme „Herman i partneri“, podaci su ovog registra, na adresi je Skenderpašina 33 u Sarajevu.

Na istoj adresi, u zgradi u ulici Skenderpašina 33, u šta smo se uvjerili na licu mjesta, ali o čemu govore i podaci iz Registra poslovnih subjekata, nalazi se i firma „Pristop BH“ čiji je osnivač također slovenska firma „Pristop Skupina“ Ljubljana.

Herman i Partneri i Pristop BH na istoj adresi Skenderpašina 33

FOTO: Fokus
Herman i Partneri i Pristop BH na istoj adresi Skenderpašina 33

Firma „Pristop BH“ je 2017, 2018, 2019. i 2020. godine dobivala tendere Agencije za bankarstvo koji se odnose na usluge odnosa s javnošću i kriznog komuniciranja. A ono što je posebno zanimljivo jeste da je u Registru poslovnih subjekata Adi Korić naveden i kao direktor firme „Pristop BH“.

U spomenutom aktu URŽ-a od 10. maja kojim se poništava odluka FBA istaknut je niz flagrantnog kršenja Zakona o javnim nabavkama, kao i niza drugih zakona tokom provođenja ovog tendera. Prema navodima žalitelja (Agencija za odnose s javnošću ZPR), FBA nije obrazložila iz kojeg je razloga firmu „Herman i partneri“ izabrala kao najpovoljnijeg ponuđača.

Također, spočitava se u žalbi, ugovorni organ prethodno nije izvršio provjeru tržišta niti je sačinio službenu zabilješku u skladu s članom 14. a Zakona o javnim nabavkama, jer je nije dao na uvid prilikom uvida u ponude.

Krivična evidencija

Uvidom u ponudu firme „Herman i partneri“, stoji u aktu URŽ-a, žalitelj je konstatovao da je izabrani ponuđač iskazao PDV iako nije registrovan kao PDV obveznik, a što nije u skladu sa Zakonom o PDV-u. Također, nije se ni izjasnio da li ima namjeru podugovaranja, a što je zahtijevano tenderskom dokumentacijom.

– Izjava iz člana 45. na str. 13 i 14 ponude izabranog ponuđača data je u Ljubljani na jeziku koji nije službeni jezik u Sloveniji, te je nepoznato da li potpisnik izjave uopće zna šta potpisuje. Ne zna se ni ko je ovjerio izjavu, jer je ovjera na slovenskom jeziku, bez prijevoda, što nije u skladu s članom 4.1. tenderske dokumentacije u kojoj je propisano da se ponuda priprema na jednom od službenih jezika u BiH – stoji u aktu URŽ-a.

URŽ je u konačnici uvažio navod žalitelja o tome da potvrda iz krivične evidencije nije u skladu s tenderskom dokumentacijom jer u njoj nisu pobrojana krivična djela za koja se traži potvrda.

Akt URŽ-a, navodi iz žalbe

FOTO: Fokus
Akt URŽ-a, navodi iz žalbe

No, žalba se odnosila i na to da izabrana firma nije dostavila potpune potvrde o mjestu i izvršenju ranijih ugovora jer se ne zna kada i gdje su realizovani.

Posao firmi koja do sada nije imala iskustva u pružanju usluga

Zanimljivo je i to da je FBA i ovaj put (ako se ostave po strani sumnjive okolnosti o tome da je riječ o firmi čije je sjedište na istoj adresi kao i firme koja je ranije dobivala tendere, te kojom upravlja isti direktor) dala posao firmi slovenskog osnivača, koja do sada nije imala iskustva u pružanju usluga odnosa s javnošću i kriznog komuniciranja na području Federacije BiH odnosno Bosne i Hercegovine.

Treba napomenuti da je u periodu od 2021. do 2023, dakle tri godine zaredom, FBA ovaj isti posao dodjeljivala banjalučkoj agenciji Mint d.o.o. Međutim, u odnosu na sve prethodne tendere, u tenderu za usluge odnosa s javnošću i kriznog komuniciranja u 2024. godini promijenila je jedan kriterij.

Naime, u članu 3.4.1 tenderske dokumentacije za 2024. godinu, gdje su definisani uslovi u vezi s tehničkom i profesionalnom sposobnošću, FBA je prvi put ubacila kriterij prema kojem potencijalni izvršilac posla mora dokazati da je ranije imao sklopljene ugovore za usluge pružene na „međunarodnom/regionalnom nivou“. Takvog kriterija do sada nije bilo u tenderima.

Fokus.ba zvaničnim upitom obratio se Agenciji za bankarstvo FBiH u kojem smo, između ostalog, pitali zbog čega je ova promjena uvedena u posljednjem tenderu, te da li su ustanovili da subjekt „Herman i partneri“ ima realizovanu uslugu pruženu na međunarodnom/regionalnom nivou, s obzirom na raspoložive informacije da je riječ jedino o pruženoj usluzi na nacionalnom nivou – odnosno u Sloveniji?

Odgovor na ovo pitanje nismo dobili, jednako kao ni na odgovor na pitanje o samim navodima žalitelja. Također, izostao je i odgovor na naše pitanje u kojoj mjeri je slovenski ponuđač sa iskustvom u Sloveniji više kvalificiran za posao na području BiH odnosno Federacije BiH u odnosu na više domaćih agencija koje su se prijavile na tenderu.

Odgovor iz FBA

Iz FBA su u odgovoru na Fokusov upit naveli da nisu nadležni da daju bilo kakva očitovanja na izvršna rješenja Ureda za razmatranje žalbi BiH.

– Uvažavajući činjenicu da postupak javne nabavke još uvijek nije okončan, nijedna informacija u vezi sa ispitivanjem, pojašnjenjem ili ocjenom ponuda ne smije se otkrivati nijednom učesniku u postupku ili trećem licu prije nego što se konačna odluka o rezultatu postupka ne saopći učesnicima u postupku. Imajući u vidu da iz samog upita proizlazi da raspolažete informacijama i podacima koje u ovoj fazi, osim Ureda za razmatranje žalbi BiH i Agencije, mogu imati jedino ponuđači iz predmetnog postupka, informišemo da Agencija kao ugovorni organ svjesno i dosljedno postupa u skladu sa zakonskim i regulatornim okvirom kojima se uređuju naše aktivnosti u području javnih nabavki, te bilo kakvi pritisci učesnika u postupku koji se plasiraju putem medija ili na drugi način neće i ne mogu utjecati na naše odluke koje se donose u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima, te u najboljem interesu institucije – naveli su iz FBA.

Naš portal pokušao je dobiti odgovor i od samog Adija Korića, koji se navodi kao direktor firmi „Herman i partneri“ i „Pristop BH“, no on nije odgovarao na naše pozive niti poruke.

 

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI