Piše: Azra Omerović

 

Revizori Ureda za reviziju institucija FBiH utvrdili su da Izvještaj o izvršenju bužeta Federacije za 2020. godinu od 5,5 milijardi maraka nije sačinjen u skladu sa zakonom i ne sadrži sve informacije, nisu dana objašnjenja većih odstupanja, niti su u Izvještaju prezentirane sveobuhvatne informacije o planiranim i realiziranim mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. Raspodjela jednog dijela transfera nije izvršena s jasno utvrđenom svrhom dodjele, mjerljivim kriterijima, transparentno, a s korisnicima nisu zaključeni ugovori kojima bi se regulirala međusobna prava i obveze.

Iako su Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica osigurana sredstva u iznosu od 488.207.999 KM, realizirano je tek 18,63 posto, odnosno 90.934.169 KM i to samo za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja.

Dio novca u ukupnom iznosu od 111.700.000 KM preraspodijeljen je za druge namjene, 100.000.000  KM u tekuće rezerve Vlade FBiH i 11.700.000 KM Ministarstvu zdravstva i to nakon prestanka važenja Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica. Neiskorišteno je ostalo 285.573.830 KM.

U Izvješću nisu prezentirane sveobuhvatne informacije o realizaciji mjera za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19, što je, uvažavajući izdvajanja sredstava iz Proračuna FBiH za COVID-19, kao i činjenicu da je za implementaciju Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica realizirano svega 18,63% (90.934.169 KM) osiguranih sredstava za ove svrhe (488.207.999 KM), na primjeren način trebalo obrazložiti” naveli su revizori.

Čak ni Ministarstvo finansija nije na adekvatan način izvijestilo Vladu FBiH o izvršenju budžeta, kako je to propisano odredbama Zakona o budžetima u FBiH.

Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH sačinjava se na način da ne pruža potrebne podatke i informacije o svim značajnim promjenama i odstupanjima kao ni o svim značajnim pozicijama bilance stanja”, navedeno je u Izvještaju o izvršenju budžeta FBiH za 2020. godinu Ureda za reviziju institucija FBiH.

Tekući transferi se dijele bez javnog poziva i kriterija

Tekući transferi i drugi tekući rashodi realizirani su u iznosu od 3.492.520.712 KM. Najznačajniji tekući transferi drugim nivoima vlasti dodijeljeni su Ministarstvu zdravstva u iznosu od 31.938.448 KM, Ministarstvu rada i socijalne politike 33.525.696 KM, Ministarstvu financija 20.189.805 KM, Ministarstvu kulture i sporta 6.298.500 KM, Ministarstvu prostornog uređenja 2.600.000 KM, Ministarstvu obrazovanja i znanosti 1.398.242 KM i Ministarstvu okoliša i turizma 1.000.000 KM.

Obavljenom revizijom transfera dodijeljenih nižim razinama vlasti kod jednog broja proračunskih korisnika konstatirano je da  nije utvrđena namjena i svrha transfera, te ne postoji zakonski temelj za planiranje; nije bilo javnog poziva za dodjelu transfera, tako da nije osiguran jedan od glavnih proračunskih principa – transparentnost, te nije prezentirana dokumentacija temeljem koje bi se potvrdio način raspodjele sredstava; nisu utvrđeni kriteriji, a gdje su bili utvrđeni u najvećem broju slučajeva nisu bili mjerljivi. Mjerljivost kriterija je bitna jer se time utvrđuje broj bodova koji je opredjeljujući za iznos doznačenih sredstava; izvješća o dodijeljenim sredstvima nisu objavljena sukladno članku 37. Zakona o izvršavanju proračuna u FBiH za 2020. godinu; korisnicima koji nisu opravdali namjenski utrošak sredstava iz prethodne godine, sredstva su dodijeljena i u revidiranoj godini

Najznačajniji tekući transferi pojedincima iskazani su kod Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica 22.598.415 KM, Predsjednik i dva potpredsjednika FBiH 55.800 KM i Parlament FBiH 50.750 KM. Osim što je najveći dio sredstava pojedincima dodijeljen preko Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, pojedincima su dodjeljivana sredstva za rješavanje socijalnih pitanja troškove liječenja, pomoć socijalno ugroženim osobama, povratnicima i raseljenim licima, učenicima i studentima, sportašima, znanstvenicima i za humanitarne akcije.

Obavljenom revizijom transfera dodijeljenih pojedincima, kod jednog broja proračunskih korisnika konstatirano je da nije bilo zakonskog temelja za planiranje; nije objavljen javni poziv za dodjelu sredstva, zbog čega nije osiguran jedan od glavnih proračunskih principa – transparentnost; nisu utvrđene procedure o načinu rangiranja i raspodjele planiranih transfera; sredstva se dodjeljuju za namjene koje su regulirane posebnim propisima i koje se isplaćuju putem resornih ministarstava, nisu utvrđeni kriteriji raspodjele, a sredstva su dodijeljena na temelju molbi i zahtjeva; nisu objavljeni rezultati javnog poziva, odnosno liste potencijalnih korisnika, nije utvrđena obveza izvješćivanja o namjenskom utrošku sredstava”, naveli su revizori.

Najznačajniji tekući transferi neprofitnim organizacijama dodijeljeni su putem Ministarstva financija 2.833.816 KM, Ministarstva obrazovanja i znanosti 2.548.225 KM, Ministarstva rada i socijalne politike 2.421.802 KM, Ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata 2.329.488 KM, Vlada FBiH 2.024.313 KM, Ministarstvo kulture i sporta 1.960.000 KM i Predsjednik i dva potpredsjednika FBiH 190.500 KM.

U Izvještaju o finansijskoj reviziji Izvršenja Budžeta FBiH za 2020. godinu revizori su posebno ukazali na dodjelu sredstava putem transfera raznim udruženjima, jer kako nije uspostavljen adekvatan registar svih udruženja registriranih na području FBiH, trenutne okolnosti omogućuju im financiranje s različitih razina vlasti.

Kod jednog broja korisnika konstatirano je da kod planiranja sredstava nije utvrđena svrha i namjena financiranja, ne osiguravaju se prijedlozi prioritetnih projekata koji se financiraju iz doznačenih sredstava, kriteriji u najvećem broju slučajeva nisu bili mjerljivi, a tamo gdje su bili utvrđeni kriteriji nisu se ni primjenjivali, ugovorima nije utvrđeno koje će se projektne aktivnosti financirati,  nisu objavljivani izvještaji o dodijeljenim sredstvima s listom korisnika.

Tekući transferi javnim poduzećima Ministarstvo prometa i komunikacija u iznosu 30.860.000 KM i Ministarstva energije, rudarstva i industrije u iznosu 13.085.873 KM dodjeljivana su korisnicima koji nisu opravdali sredstva koja su ranije dobijali.

Osim netransparentne raspodjele tekućih transfera revizori su utvrdili i nepravilnsti kod zaključivanja ugovora o djelu. U velikom broju slučajeva ugovori o djelu su se zaključivali u kontinuitetu tokom godine, s kraćim prekidima, a pojedini i više godina. Nije definiran način utvrđivanja visine naknade, vrednovanje poslova koji su bili predmet ugovora o djelu, kao ni procedura kojom se regulira transparentan način angažiranja saradnika po ovom osnovu.

Smatramo da ovakvo zaključivanje ugovora o djelu predstavlja netransparentan način angažiranja izvršitelja ugovorenih poslova, što se ne može prihvatiti kada je u pitanju javni sektor. Popuna nedostajućeg kadra, neophodnog za poslovanje institucija, vršila se angažiranjem vanjskih suradnika putem ugovora o djelu, a ne provođenjem redovnih procedura propisanih Zakonom o državnoj službi u FBiH i Zakonom o namještenicima u organima državne službe u FBiH. Ugovori o djelu nisu zaključivani jednokratno i za obavljanje točno utvrđene vrste poslova i zadataka, već kontinuirano tijekom cijele godine”, naveli su revizori.

 

(zurnal.info)

OSTAVITI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Unesite Vaše ime