Reakcija na tekst: “RAT PRIVREDNIKA U MOSTARU: Obrtnička komora HNK/Ž kao fantomsko udruženje”

Demanti na objavljeni tekst: „RAT PRIVREDNIKA U MOSTARU: Obrtnička komora HNK/Ž kao fantomsko udruženje”, objavljen 15. aprila 2022., objavljujemo u cjelosti, bez uredničkih intervencija

 

Poštovani uredniče ovim tekstom i skeniranim dokumentima demantujemo sve vaše  ne provjeren tvrdnje o Obrtničkoj komori HNK/Ž koje ste dobili od Redžić Elvisa . Nadamo se da će te nam izaći u susret i objaviti cijeli tekst i svih 19 dokumenata vezanih za taj tekst. Unaprijed se zahvaljujemo.

Osnivanje Obrtničke komore HNK/Ž  je počelo donošenjem Odluke o osnivanju inicijativnog odbora za osnivanje Obrtničke komore HNK/Ž  koju je donijela vlada HNK/Ž dana 14.05.2005 god.

Dana 26.05.2005 god. je održana Osnivačka skupština Obrtničke komore HNK/Ž i donijela odluku o osnivanju Obrtničke komore HNK/Ž .

Vlada HNK/Ž  na svojoj 41. Sjednici održanoj dana 03.10.2005 god donijela je Odluku o davanju saglasnosti na statut Obrtničke komore HNK/Ž .

U službenim novinama HNK/Ž  broj 5  koje su izašle 15.11.2005 god, na strani 24 izašla je odluka o davanju saglasnosti na statut Obrtničke komore HNK/Ž.

Isti dan je Obrtnička komora HNK/Ž dobila i statistički broj – 91.110  i ID broj – 4227468470003 koji je dodijeljen od strane porezne uprave FBIH Kantonalni ured Mostar.

Obrtnička komora HNK/Ž je osnovana na osnovu Zakona o obrtu HNK/Ž (Službene novine HNŽ, broj 2/05) i Zakona o obrtu Federacije BiH (Sl. Novine FBIH , broj 52/02 i 11/05) . Kod osnivanja Obrtničke komore HNK/Ž  ni jedan od ovih zakona nije tražio da se komora mora registrovati na sudu.

Tek 2009 god. novi Zakon o obrtu FBIH je rekao da se Obrtničke komore trebaju registrovati na sudu. Obrtnička komora mora izmjeniti statut da bi se registrovala na sudu, a na te izmjene statuta vlada HNK/Ž mora dati saglasnost . Zbog ne dobijanja saglasnosti na statut, a koju smo tražili u više navrata od raznih vlada, kantonalni sud u Mostaru je u više navrata odbijao našu prijavu na sud. To se  dogodilo 2019 godine kad nam je rečeno da sud radi po kantonalnom zakonu o obrtu a ne po federalnom zakonu o obrtu. Na naš upit da nas registruju po starom statutu rečeno nam je da imamo stariju saglasnost na statut od kantonalnog zakona o obrtu. Od tada traje naše insistiranje na izdavanju saglasnosti na statut od vlade HNK/Ž gdje smo na kraju na njihovo insistiranje morali  iz statuta izbaciti sve dijelove gdje se spominje Federalni zakon o obrtu iz 2009 godine koji obavezuje Obrtničke komore da se registruju na sudu. Tako da danas imamo saglasnost na statut u kojem se nigdje ne spominje Zakon o obrtu FBIH iz 2009 god i Federalna obrtnička komora kao krovna institucija obrtništva u Federaciji BIH sa kojom mi imamo izuzetno dobre odnose i svakodnevno sarađujemo.  Do prije par mjeseci je i predsjednik Obrtničke komore HNK/Ž bio predsjednik  upravnog odbora Federalne obrtničke komore. To je rotirajuća funkcija.Svi predsjednici kantonalnih obrtničkih komora čine Upravni odbor Federalne obrtničke komore.

Zadnji  slučaj odbijanja uknjižbe na sud se desio 2021 godine kad Obrtnička komora HNK/Ž dobija saglasnost na statut od kantonalnog ministarstva privrede a vlada HNK nije dala punovažnost  toj saglasnosti jer su nas uslovljavali sa saradnjom sa Asocijacijom poduzetnika Hercegovine koja nije  registrovana.Mi smo rekli premijeru da ćemo sarađivati sa Asocijaciojm kad se registruju.  Zbog toga je istekao rok za predaju uknjižbe i sud je kao takvu odbio.

Obrtnička komora HNK/Ž održaje svake godine redovno svoje skupštine , što mogu potvrditi iz Kantonalnog ministarstva privrede jer je gost na skupšinama uvijek neko iz tog ministarstva, i svake godine se dostavljaju izvještaji o radu Obrtničke komore HNK/Ž  istom tom ministarstvu.

Obrtnička komora HNK/Ž nije budžetska organizacija  i po svom statutu ona se finansira članarinama obrtnika koja je obavezna za članove Obrtničke komore a naplata iste je oko 18 % od ukupnog broja članstva. Naplatu članarine insistira Porezna uprava Federacije i ona se uplaćuje na depozitni račun Obrtničke komore HNK/Ž . Obrtnička komora HNK/Ž sa tog računa može povući samo sredstva koja su joj potrebna za obavljanje njene djelatnosti. Do 15 u mjesecu Obrtnička komora je obavezna dostaviti  izvještaj o naplati članarine za prethodni mjesec  Federalnom ministarstvu finansija. Obrtnička komora HNK/Ž  vrši i uplate dijela članarine Federalnoj obrtničkoj komori  a procenat je regulisan zakonom o obrtu.

Dana 11.03.2017 je održana izborna skupština Obrtničke komore HNK/Ž na kojoj su izabrani  trenutni organi komore i predsjednik Obrtničke komore. Svu dokumentaciju ćete dobiti uz ovu izjavu kao propratni akt.

Svakodnevno prateći medije u ovoj pandemiji corone  virusa  dana 02.06.2020 god saznajemo da je Ministarstvo pravosuđa izdalo rješenje za osnivanje „Udruženja obrtnika grada Mostara“ po zahtjevu Redžić Elvisa.

Čitajući rješenje i statut ovog udruženja shvatili smo da je ministarstvo pravosuđa napravilo grešku kod donošenja ovog rješenja jer u rješenju piše da je udruženje registrovano po Zakonu o udruženjima i fondacijama a u nastavku rješenja u stavki 3. piše da će udruženje raditi po Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima i ako nije po njemu registrovano. Shodno tome mi smo uputili  Kantonalnom ministarstvu privrede zahtjev za preispitivanje ispravnosti rješenja ovom udruženju i istovremeno  Kantonalnom ministarstvu pravosuđa zahtjev za poništavanje ovog rješenja.U prilogu toga zahtjeva smo priložili Redžićevo rješenje sa zaokruženim stavkama koje su protivne Zakonu o udruženjima i fondacijam po kojem je udruženje registrovano jer se ne može registrovati po jednom zakonu a raditi po drugom zakonu.  Redžić Elvisa smo obavjestili i pozvali da donese statut udruženja u Obrtničku komoru  koja mu mora dati saglasnost na statut ako hoće da registruje udruženje obrtnika , jer je tako po Zakonu o obrtu.

Redžić Elvis donosi statut 16.06.2020 god u Obrtničku komoru i isti mi predajemo na pregled advokatu koji sa nama sarađuje. Istovremeno poslali smo zahtjev za preispitivanje rješenja i statut udruženja Federalnom ministarstvu razvoja , poduzetništva i obrta da nam oni kao krovna institucija za obrtnike daju svoje mišljenje.

Istovremeno Redžić Elvis predaju tužbu Ministarstvu pravosuđa HNK/Ž da Obrtnička komora HNK/Ž nije registrovana na sudu.Ministarstvo pravosuđa traži 22.06.2020 god mišljenje od Ministarstva privrede HNK/Ž o statusu Obrtničke komore HNK/Ž. Ministarstvo privrede na njihov upit odgovara dopisom broj  07-01-45-296-8/20 od 03.07.2020 god u kojem obavještava pravosuđe da je komora ispravno registrovana po važećem  Zakonu o obrtu i da po istom djeluje i radi. U istom dopisu je rečeno da udruženja obrtnika mogu osnivati samo obrtnici a što dotični Redžić Elvis nije jer je sam priznao u više navrata i to pred kamerama da je ugostitelj. Po Zakonu o obrtu i kantonalnom i federalnom ugostitelji nisu obrtnici.

U međuvremenu Obrtnička komora je dobila mišljenje advokata  i sazvala Upravni odbor koji je odbio dati saglasnost na statut ovog udruženja. To smo sve napisali u našem dopisu od 23.06.2020 god koji smo uputili Kantonalnom ministarstvu pravosuđa i na adresu udruženja.

Par dana poslije , dana 08.07.2020 god dobijamo odbijenicu od Kantonalnog ministarstva pravosuđa u kojoj stoji da je naš zahtjev ne osnovan jer je udruženje registrovano po Zakonu o udružanjima i fondacijama  i kao takvo nemamo ingirenciju nad njim . Međutim nigdje se ne spominje da u rješenju ovog udruženja stoji da će isto obavljati poslove iz Zakona o obrtu po kojem nije registrovan, a to je protiv zakonito.  Naše je mišljenje da je neko u ministarstvu napravio veliki previd i izdao to rješenje koje sve ovo vrijeme pravi probleme u obrtništvu i stvara razne ne željene reakcije kod obrtnika. Od svog osnivanja 02.06.2020 god, Redžić Elvis stalno u raznim medijima poziva obrtnike na pobunu protiv Obrtničke komore HNK/Ž pišući da je nelegitimna , kriminalna i lopovska organizacija koja ne legalno naplaćuje članarine obrtnicima. Govori razne laži, klevete, optužujuć nas za privredni kriminal , pranje novca, dobijanje milionskih poticaja i razne druge stvari koje je nekada i uvezivao sa ministrom privrede HNK/Ž. U par navrata je i premijera vlade nazvao kriminalcem i lopovom koji je u talu sa Obrtničkom komorom.Zbog svega toga je podignuta optužnica za laž i klevetu koja će sve njegove laži i klevete osuditi, a sve te napisane i objavljene laži i klevete protiv komore i njezinog predsjednika su dokumentovane i priložene u tužbi. Par dana poslije registracije udruženja Redžić Elvis je pozvao tajnika Federalne obrtničke komore i pitao ga „kako ću ja doći do para od članarine obrtnika“. Ovaj mu je rekao da se informiše u kantonalnoj obrtničkoj komori i uputio ga na mene na što je on odgovorio da ti zakoni važe samo za mene i tajnika a ne za njega.

Federalno ministarstvo razvoja , poduzetništva i obrta dana 17.07.2020 god donosi odgovor na naš zahtjev za izjašnjavanje o statusu Redžićeva udruženja. U istom stoji da, citiramo“i ako formalno pravno nosi naziv „udruženje obrtnika“navedeno udruženje formirano je na temelju  Zakona o udruženjima i fondacijama a ne i posebnog propisa Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima koji sadržajno propisuje način formiranja udruženja obrtnika i udružanja osoba koje obavljaju srodnu djelatnost.“U istom  odgovoru stoji da ,citiram“Obrtnička komora kantona nema pravnog osnova za davanje saglasnosti na statut udružanja“. U prilogu ove izjave dobit ćete ovaj dokument.

Pošto je ministarstvo pravosuđa odbilo povući rješenje ovog udruženja komora je podnijela zahtjev da se iz naziva udruženja izbriše riječ „obrtnik „ pošto udruženje nije registrovano po Zakonu o obrtu.

Na odgovor iz Kantonalnog ministarstva pravosuđa smo čekali sve do 24.11.2020 god. u kojem odbijaju da izbace  naziva riječ „obrtnik“ pod izgovorom da je to neutemeljeno. Stalno se ponavlja da je udruženje registrovano po Zakonu o udruženjima i fondacijama a nigdje se ne spominje da će poslovi udruženja biti po Zakonu o obrtu po kojem udruženje nije registrovano i kao takvo ne može biti član Obrtničke komore HNK/Ž i ne smije raditi poslove vezano za obrtništvo jer je to suprotno zakonu i kažnjivo.

Zbog toga je Obrtnička komora HNK/Ž pokrenula tužbu o upravno pravnom  sporu po Zakonu o upravnom postupku  kod Kantonalnog suda i pokrenut je upravno pravni spor kod vlade HNK/Ž i premijera  kantona jer u jednom članu Zakona o upravnom postupku  stoji „ da ako jedna institucija zanemari mišljenje druge i izda rješenje ova druga može pokrenuti upravno pravni spor kod nadležne vlade kantona.“. Advokat Obrtničke komore je predao oba dvije tužbe na vrijeme i u roku predviđenom za to.  Do danas nismo dobili još nikakav odgovor , a nadamo se da će to biti uskoro i u našu korist.

U međuvremenu je Redžić Elvis tužio Obrtničku komoru Obdusmenu za ljudska prava sa tužbom „da mu onemogućujemo osnovno ljudsko pravo na udruživanje“. Mi nikom ne onemogućujemo udruživanje ako se ono sprovodi prema zakonu , a njegovo udruživanje je sprovedeno mimo svih zakona i kao takvo je protiv zakonito i treba se poništiti.

Obdusmen za ljudska prava je uputio dopis vladi HNK/Ž u vezi registracije Obrtničke komore na sudu , a ista je pokrenula postupak izdavanja saglasnosti na statut Obrtničke komore. Nakom mjesec , dva nadmudrivanja pristali smo na sve zahtjeve vlade HNK/Ž i ista nam je izdala saglasnost na statut. Nakon izdavanja saglasnosti pristupili smo kod notara i svu dokumentaciju za registraciju Obrtničke komore HNK/Ž predali na sud. U međuvremenu je vlada HNK/Ž odbila dati punovažnost na saglasnost jer nas je uslovljavala saradnji sa ne registrovanom Asocijacijom poduzetnika Hercegovine. Rok za uknjižbu je istekao pa je sud ponovo odbio uknjižbu obrtničke komore HNK/Ž na sud.

Ovih zadnjih dana je Elvis Redžić opet aktivirao Obdusmena za ljudska prava da isti traži odgovor od tužilaštva HNK šta je sa njegovom tužbom.  Elvis Redžić nas je tužio za privredni kriminal, više milionsko pranje novca u saradnji sa ministrom , i ostale stvari ali kad je pozvan u Odjel za privredni kriminal  da da izjavu povodom svoje tužbe samo je izjavio da nas tuži za ne izdavanje saglasnosti na njegov statut. Za drugo nije imao  argumenata i nije smio dati izjavu pod zakletvom jer bi mu se odbila od glavu.  Mi smo sva ova priložena dokumenta dostavili tužiteljstvu , odnosno Odjelu za privredni kriminal HNK, Obdusmenu za ljudska prava , Ministarstvu pravosuđa HNK, Ministarstvu privrede HNK , Federalnom ministarstvu razvoja , poduzetništva  i obrta, Elvis Redžiću i njegovom udruženju i očekujemo da se ova farsa više završi.Neka Elvis Redžić stavi u javnost sva svoja dokumenta , počev od rješenja i statuta ako smije, pa neka pravni eksperti kažu svoje mišljenje.

Mostar, 16.04.2022 god.            

KRUŠKONJA NAER, Predsjednik OK HNK/Ž                                                                               

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI