Vijeće Evrope dostavilo izvještaj o pristupu LGBTI osoba zdravstvenoj zaštiti u BiH

Direktorat za jednaka prava i dostojanstvo Vijeća Evrope dostavilo je Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine izvještaj “Pristup LGBTI osoba zdravstvenoj zaštiti u Bosni i Hercegovini“, a izrađen u okviru tematske analize Vijeća Evrope o implementaciji Preporuke CM/Rec(2010)5 Odbora ministara/ministrica državama članicama o mjerama suzbijanja diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.

Tematske analize Vijeća Evrope imaju cilj da pruže podršku zemljama-članicama da prevaziđu potencijalne praznine i nedostatke i identifikuju prioritetne reforme za unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba.

Iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice saopćili su da izvještaj pruža informacije o postojećem stanju pristupa LGBTI osoba zdravstvenoj zaštiti u našoj zemlji i donosi preporuke čija bi implementacija približila BiH standardima koje predviđa Preporuka CM/Rec(2010)5 Odbora ministara/ministrica Vijeća Evrope državama članicama o mjerama suzbijanja diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta, a koja obavezuje zemlje-članice Vijeća Evrope.

U izvještaju je, pored ostalog, konstatovano da uprkos tome što je postignut određen nivo napretka u kontekstu unapređenja zakonodavnog i institucionalnog okvira za prepoznavanje i ostvarivanje ljudskih prava LGBTI osoba u sferi zdravstva, regulatorni okvir, kao i praksa još uvijek sadrže veliki broj nedostataka, usljed kojih prava LGBTI osoba na pristup zdravstvenim uslugama nisu na adekvatan način priznata i zadovoljena.

-U stvarnosti su LGBTI osobe ‘nevidljive’ u zdravstvenom sistemu, nisu prepoznate kao ranjiva društvena grupa, a znatan broj zdravstvenih radnika/ca dijele ista mišljenja, uvjerenja i norme kao većinski dio društva, što dovodi do pružanja neadekvatne zdravstvene zaštite. Uz rijetke izuzetke, medicinski nastavni planovi i programi, kursevi, obuke i materijali u BiH, ne sadrže specifične potrebe/izazove LGBTI osoba ili načine njihovog rješavanja – navode se.

Bosna i Hercegovina je u svom antidiskriminacijskom zakonodavstvu eksplicitno zaštitila osobe koje se rađaju sa spolnim karakteristikama koje se ne uklapaju u tipičnu definiciju muškarca ili žene u pogledu spolne anatomije, reproduktivnih organa, hormonske strukture i/ili nivoi i/ili hromozomskih obrazaca (interspolne osobe), ali i dalje nedostaju jasne medicinske smjernice i procedure o praksi postupanja u slučaju interspolnih varijacija u zdravstvenim ustanovama. Ovaj nedostatak, kako se ističe, uključuje odsustvo smjernica i protokola koji imaju za cilj da spriječe tzv. “normalizaciju” spola, „dodjeljivanje spola“ ili seksalterisanje hirurških ili drugih intervencija na spolnim karakteristikama novorođenčeta/djeteta isključivo u cilju usklađivanja njihovog izgleda sa normativnim definicijama muškog ili ženskog spola, čak i kada zdravlje djeteta nije ugroženo.

Izvještaj navodi da ne postoje specijalizirane zdravstvene usluge za transrodne osobe, a postupak upisa promjene spola u matičnim knjigama i ličnim dokumentima je neefikasan, nedorečen i potencijalno degradirajući i ne poštuje prava na samoodređenje, privatnost i njihov tjelesni integritet.

U oblasti mentalnog zdravlja, u Bosni i Hercegovini postoje strateški dokumenti, ali ne prepoznaju neravnopravnost LGBTI osoba kao rezultat stigme, patologizacije, društvenih i širih determinanti, kao što su javne politike, prakse, stavovi itd.

Vijeće Evrope u izvještaju donosi preporuke koje ukazuju na konkretna pitanja koje treba unaprijediti u oblastima opšteg pristupa zdravstvenoj zaštiti na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i seksualnih karakteristika, interspolnih i transrodnih osoba, kao i mentalnog zdravlja i psihosocijalne podrške.

Izvještaj može poslužiti institucijama na svim nivoima organizacije vlasti i kao prilog u planiranju i provođenju mjera predviđenih aktuelnim Akcionim planom za unapređenje ljudskih prava i osnovnih sloboda LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini, a koje se odnose na oblast zdravstva, što posebno dobija na značaju za ispunjavanje 14 prioriteta procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, od kojih jedan, pored ostalog, nalaže unapređenje položaja LGBTI osoba, navodi se u saopćenju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

FENA

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI