Šest federalnih institucija za dvije godine potrošilo 192 miliona KM, revizori utvrdili nepravilnosti

Federalni revizori su u novom nalazu utvrdili da je šest institucija, za dvije godine, podijelilo ukupno 192 miliona KM za grantove a ciljevi transfera dodijeljenih iz Budžeta FBiH za 2021. i 2022. godinu “nisu precizno i detaljno postavljeni”. Iako je pomenuta suma novca utrošena za realizaciju programa, nijedna od ovih šest institucija nije uspostavila odgovarajuće izvještavanje o uticaju realizovanih programa i projekata na ostvarenje strateških ciljeva.

Pomenutom revizijom su bili obuhvaćeni Generalni sekretarijat Vlade FBiH, Federalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Naime, Ured za reviziju institucija u FBiH proveo je praćenje realizacije preporuka iz Izvještaja revizije učinka “Upravljanje grantovima iz Budžeta Federacije BiH prema rezultatima” objavljenog 2015. godine, a rezultati praćenja su pokazali da je od osam preporuka djelimično provedeno pet, dok su za tri preduzete početne aktivnosti.

– Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju razmatrala je predmetni Izvještaj tek 2017. godine, o čemu je sačinila Informaciju sa zaključcima. Međutim, Parlament FBiH nikada nije razmatrao Informaciju i predložene zaključke kako bi obavezao nadležne institucije na efikasnu realizaciju preporuka, ustvrdili su revizori.

Praćenje je obuhvatilo realizaciju ukupno osam preporuka datih Vladi FBiH. Analizirane su aktivnosti Vlade FBiH i Federalnog ministarstva finansija na unapređenju regulatornog okvira za period od 2015. do 2023. godine. Pored toga, analizirane su aktivnosti planiranja, dodjele, nadzora i izvještavanja o tekućim transferima na uzorku od šest institucija FBiH za budžetsku 2021. i 2022. godinu.

Vladi FBiH je dato osam preporuka

– Utvrđeno je da institucije nisu efikasno izvršile suštinsku implementaciju ključnih principa upravljanja budžetom prema rezultatima, što je predviđeno modelom programskog budžetiranja. Predmetni Izvještaj ukazuje na potrebu unapređenja upravljanja tekućim transferima u cilju jačanja odgovornosti i osiguranja vrijednosti za uloženi javni novac, poručili su federalni revizori u svom Izvještaju.

Praćenjem je obuhvaćena realizacija ukupno osam preporuka, čijim provođenjem je trebalo unaprijediti upravljanje tekućim transferima iz Budžeta FBiH s ciljem postizanja što boljih rezultata za utrošena javna finansijska sredstva. Preporuke su date Vladi FBiH, da u saradnji s Ministarstvom finansija FBiH osigura da sve institucije koje dodjeljuju sredstva tekućih transfera implementiraju preporuke.

Vlada FBiH, kojoj su upućene preporuke i koja je bila odgovorna za njihovu realizaciju, nije posebno razmatrala Izvještaj niti je izradila plan aktivnosti o postupanju po datim preporukama, navodi se u Izvještaju.

Prema dostavljenim podacima, Federalno ministarstvo kulture i sporta nije provodilo detaljne analize rezultata dodjele sredstava tekućih transfera iz prethodnih ciklusa, kako bi osigurao kvalitetne ulazne informacije neophodne za izradu planskih dokumenata za dodjelu grantova usmjerenu prema rezultatima. Revizori su konstatovali da su određeni podaci o rezultatima dodijeljenih sredstava djelimično sadržani u izvještajima o izvršenoj kontroli nad namjenskim utroškom sredstava pojedinačnih programa/projekata, ali da ti izvještaji ne mogu biti zamjena za izvještaj o procjeni efekata utrošenih sredstava za realizaciju programa/projekta, koji bi prikazao podatke o tome da li su dodijeljenim sredstvima ostvareni postavljeni prioriteti odnosno rezultati.

– Analizom dokumentacije konstatovano je da je većina institucija potpisivanjem ugovora sa korisnicima sredstava jasno definisala obavezu za dostavu informacija o namjenskom utrošku sredstava tekućih transfera, dok su samo neke u ugovore ugradile odrednicu da korisnik dostavi informacije i dokaze o rezultatima realizacije finansiranih projekata. Sistem nadzora kod svih institucija nije uspostavljen na način da osigurava kvalitetne povratne informacije o rezultatima ostvarenim realizacijom projekata/programa, naglašavaju federalni revizori.

Oni su, nadalje, istakli i to da su rezultati dodjele transfera aerodromima za unapređenje infrastrukture u konačnici “povećanje obima zračnog prometa”, ali da se on uveliko razlikuje između tri aerodroma kojima su sredstva dodjeljivana jednako.

Generalni sekretarijat Vlade FBiH (GSVFBiH), prema mišljenju revizora, uprkos datoj preporuci i odredbama Smjernica o minimalnim standardima dodjele budžetskih sredstava putem transfera i subvencija u FBiH, u posmatranim godinama nije vršio praćenje učinaka dodjele sredstava političkim strankama i koalicijama. Smatrali su da obaveza praćenja i analize učinaka/efekata nije primjenjiva kod ovog transfera s obzirom na to da je dodjela propisana posebnim zakonima.

Određeni pomaci, kako su uočili federalni revizori, napravljeni su tek prošle godine kada je GSVFBiH uputio evaluacijski upitnik svim političkim strankama i koalicijama koje su korisnici sredstava tekućeg transfera, u cilju sačinjavanja zbirnog izvještaja o evaluaciji učinaka/efekata dodijeljenih budžetskih sredstava.

– Provedena revizija učinka i predmetno praćenje realizacije preporuka ukazuju na probleme u upravljanju tekućim transferima iz Budžeta FBiH i na slabu realizaciju preporuka koje su date kako bi se osiguralo bolje upravljanje budžetskim sredstvima i postizanje željenih društvenih, ekonomskih i infrastrukturnih rezultata, stoji u Izvještaju federalnih revizora koji su kao važnim naveli da je potrebno preduzeti aktivnosti kako bi se postupilo po datim preporukama u cilju unapređenja planiranja, realizacije i efikasnog sistema nadzora, koji bi osigurao informacije o efektima dodijeljenih budžetskih sredstava.

Povezane vijesti

NAJNOVIJI ČLANCI